...

Betrouwbare rapportages

Een goede CFO verdient zich zelf terug

Genoeg van onduidelijke cashflow en onnauwkeurige forecast prognoses? Wil je jouw finance afdeling nu eens echt goed onder controle krijgen, inclusief processen, systemen en borging?  Wij helpen jou een goed fundament neer te zetten en te behouden

Wat doen onze CFO's?

Onze CFO’s nemen de eindverantwoordelijkheid voor het beheren en overzien van de financiële operaties van jouw organisatie. Dit doen zij niet op basis van een tijdelijke en dure interim oplossing maar voor de lange termijn vanaf een 1 vaste dag per week. De specifieke verantwoordelijkheden van een CFO kunnen variëren afhankelijk van de omvang, branche en organisatiestructuur van het bedrijf. De rol van de CFO kunnen de volgende verantwoordelijkheden omvatten:

Per direct beschikbaar

Financiële planning en
strategie

Het ontwikkelen en implementeren van financiële strategieën en plannen die aansluiten bij de doelstellingen van jouw organisatie

Budgettering en
prognoses

Het opstellen en beheren van het budget, het uitvoeren van financiële prognoses en het bewaken van daadwerkelijke financiële resultaten ten opzichte van geplande doelstellingen

Automatisch
KPI's dashboard

Het samen met het management identificeren van de cruciale bedrijfs KPI's en deze op vaste tijden geautomatiseerd beschikbaar maken aan de juiste stakeholder

Financiële
rapportage

Het opstellen van nauwkeurige en tijdige financiële rapportages, waaronder winst- en verliesrekeningen, balansen en kasstroomoverzichten, om inzicht te geven in de financiële prestaties

Kasstroombeheer

Het toezicht houden op de kasstroom van de organisatie om optimale liquiditeit te waarborgen, het beheer van werkkapitaal en het implementeren van effectieve kasbeheerstrategieën

Geen wervingskosten

Belastingplanning en naleving

Het ontwikkelen van fiscale strategieën, het beheren van fiscale planning en het zorgen voor naleving van fiscale voorschriften en rapportagevereisten

Rapportage aan RvB en management

Het presenteren van financiële prestaties, prognoses en aanbevelingen aan de raad van bestuur en het uitvoerend management.

Financiële naleving

Het waarborgen van naleving van financiële regelgeving, boekhoudnormen en belastingwetten, en toezicht houden op de voorbereiding van financiële overzichten in overeenstemming met geldende richtlijnen

Treasury

Het toezicht houden op treasuryactiviteiten, waaronder kasbeheer, valutarisicobeheer en kapitaaltoewijzing

Leiderschap en ontwikkeling van het team

Het opbouwen en leiden van een hoogwaardig financieel team, het bieden van begeleiding en professionele ontwikkelingsmogelijkheden.

Kostenbeheer

Het analyseren en beheren van kosten, het identificeren van kostenbesparende initiatieven en het optimaliseren van de kostenstructuur van het bedrijf

Beheer van
kapitaalstructuur

Het evalueren en optimaliseren van de kapitaalstructuur van het bedrijf, inclusief financiering met schulden en eigen vermogen, om groei te ondersteunen en aandeelhouderswaarde te maximaliseren

Flexibel abonnement

Risicobeheer

Het identificeren en beoordelen van financiële risico's, het ontwikkelen van risicobeperkingsstrategieën en het implementeren van interne controles om de activa van het bedrijf te beschermen

Partnerschappen
en allianties

Het evalueren en opzetten van strategische partnerschappen, joint ventures en allianties die aansluiten bij de financiële doelstellingen van het bedrijf

Strategische financiële besluitvorming

Het bieden van financiële inzichten en begeleiding om strategische besluitvorming te ondersteunen, zoals het evalueren van investeringsmogelijkheden, fusies en overnames, en het betreden van nieuwe markten

Ambitieuze ondernemers verdienen de beste CFO

Onze missie is om het Nederlandse bedrijven structureel te helpen in hun groei en professionalisering door toegang te bieden tot senior CFO’s middels een betaalbare en flexibele oplossing

Onze kern beloftes

Kwaliteit

Onze CFO's zijn uitgebreid zijn gescreend en hebben jaren ervaring

Ontzorgen

Onze CFO neemt de eindverantwoordelijkheid over jouw administratie

Flexibiliteit

Maandelijks aanpasbaar en opzegbaar abonnement

Rapporten

Heldere inzichten door duidelijke managementrapportages

Maatwerk

Onze CFO begrijpt wat jouw bedrijf nodig heeft

Scroll to Top
× WhatsApp
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.